ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.ค. 63 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
07 มิ.ย. 63 รายงานตัว มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม. 4
รับรายงานตัว และมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม. 4  เวลา 08.30 – 12.00  น.
โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ กลุ่มงานวิชาการ/กลุ่มงานการเงิน/กลุ่มบริหารงานทั่วไป/กลุ่มบุคลากร
14 พ.ค. 63 ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1, ม.4 ที่สมัครเรียนไว้ทั้งหมด
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1, ม.4 ที่สมัครเรียนไว้ทั้งหมด  ทางเว็บไซต์  www.wichian.ac.th
เว็บไซต์ของโรงเรียน www.wichian.ac.th ฝ่ายวิชาการ
13 พ.ค. 63 ยกเลิกการสอบจัดชั้นเรียน
ยกเลิกการสอบจัดชั้นเรียน ฝ่ายวิชาการ
13 พ.ค. 63 นักเรียน ม.3, ม.6 ที่จบการศึกษารอบแรก รับวุฒิการศึกษา

แจ้งสำหรับนักเรียนที่จบการศึกษารอบแรก  (วันที่  31  มีนาคม  2563)

  1. รับเอกสาร (ปพ.1  และ  ปพ.2)  ในวันที่  13  พฤษภาคม  2563
  2. นักเรียนที่ค้างค่าเทอม,ค่าเข้าค่าย,ค่ารูป,ค่าปก  ให้ชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนรับเอกสาร
  3. นักเรียนที่ไม่มีรูปถ่ายติดใบ ปพ1.  ให้ถ่ายรูปขนาด  1.5  นิ้ว จำนวน  2 รูป (ถูกระเบียบว่าด้วยทรงผม ม. ต้น และ ม.ปลาย)
ห้องวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
03 พ.ค. 63 ถึง 12 พ.ค. 63 รับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 2
โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์  เปิดรับสมัครนักเรียนทางระบบออนไลน์ ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 ในวันที่  3-12 พฤษภาคม 2563
(สำหรับผู้ที่มายื่นใบสมัครโดยตรงกับทางโรงเรียนไว้ หรือกรอกผ่านระบบออนไลน์ครั้งที่ 1 ไปแล้ว ไม่ต้องทำการสมัครซ้ำ)
เว็บไซต์ของโรงเรียน www.wichian.ac.th ฝ่ายวิชาการ