ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

            โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์เปิดทำการเรียนสอนตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6    จัดเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง  เป็นโรงเรียนประจำอำเภอวังน้อย  มีนักเรียนทั้งสิ้นประมาณ  947  คน    ในปีพุทธศักราช 2549 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่  1  ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน