ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์  เป็นโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

มีครูมืออาชีพ   นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้   มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

รักษ์อยุธยา   พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ปรัชญา / คำขวัญของโรงเรียน
สุวินโย  อตฺถจริยา  สิกขากาโม

ความหมาย 

วินัยดี  มีน้ำใจ  ใฝ่การเรียน