ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ

                1.  มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมุ่งสู่สากล

                2.  เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

                3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม  ความรู้ ความสามารถ และมีทักษะชีวิต

                4.  ส่งเสริมครูสู่มืออาชีพ  ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เต็มศักยภาพ

                5.  พัฒนาระบบงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์

1. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการประเมินภายนอกทุกตัวบ่งชี้

                2. โรงเรียนมีระบบการจัดการเชิงคุณภาพ

                3. โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน

                4. โรงเรียนมีเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น

                5.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับดี ทั้ง 8 กลุ่มสาระ

                6.  นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์

                7.  นักเรียนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต

                8.  ครูมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                9.  ครูมีความสามารถและทักษะในการใช้ ICT และภาษาต่างประเทศ

                10.  การพัฒนาระบบงบประมาณและการเงินให้โปร่งใสและเข้มแข็ง  สามารถตรวจสอบได้