ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

แผนการเรียนที่เปิดรับ  ในระดับชั้น  ม.1

จำนวนที่รับสมัคร/ห้องเรียน

40 คน / ห้องเรียน

จำนวน  3  ห้องเรียน   
รวม  120  คน
 

แผนการเรียนที่เปิดรับ  ในระดับชั้น  ม.4

@แผนวิทย์-คณิต
@แผนศิลป์-ภาษา

@แผนศิลป์-สังคม

จำนวนที่รับสมัคร/ห้องเรียน

40 คน / ห้องเรียน  จำนวน  3  ห้องเรียน  รวม  120  คน