ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
แผนการเรียนที่เปิดรับ ในระดับชั้น ม.1 แผนการเรียนทั่วไป 4 ห้องเรียน จำนวนที่รับสมัคร 40 คน / ห้องเรียน จำนวน 4 ห้องเรียน รวม 160 คน แผนการเรียนที่เปิดรับ ในระดับชั้น ม.4 แผนวิทย์ - คณิต 1 ห้องเรียน แผนศิลป์ - คำนวณ 1 ห้องเรียน แผนศิลป์ - เทคโน (ช่างอุตสาหกรรม-ไฟฟ้า) 1 ห้องเรียน แผนศิลป์ - เทคโน (คอมพิวเตอร์-ธุรกิจ) 1 ห้องเรียน จำนวนที่รับสมัคร 40 คน / ห้องเรียน จำนวน 4 ห้องเรียน รวม 160 คน