ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
 
      ได้แก่  นักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ป.6  จากโรงเรียนวัดลาดทราย     วัดกุฎีประสิทธิ์  ชลประทานอนุเคราะห์  สิทธิพยากรณ์  บ้านบ่อตาโล่       วัดพะยอม  วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์)  วัดสุคันธาราม 
 และนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ดังต่อไปนี้
ตำบลบ่อตาโล่หมู่ที่  9, 10 
ตำบลลำไทร  หมู่ที่ 1, 2, 3, 4 
ตำบลพะยอม  หมู่ที่ 1, 2 
ตำบลวังน้อย   หมู่ที่ 1, 2