ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา
กลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา

กลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา

1.  การจัดการเชิงคุณภาพ

2. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

3. การพัฒนาคุณธรรมนักเรียน

4. การพัฒนาครูมืออาชีพ

5. การพัฒนาระบบงบประมาณและการเงินที่เข้มแข็ง