ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนบูรณาการการใช้ทรัพยากรเศรษฐกิจ Word Document ขนาดไฟล์ 342 KB 7
ใบรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 220.5 KB 78
แบบฟอร์มขออนุญาตดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.57 KB 13
แบบใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.82 KB 33
ข้อมูลสารสนเทศ Onet ปี 58 - 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.82 MB 42
ใบรายชื่อนักเรียน (แยกตามห้องเรียน) ภาคเรียนที่ 1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 235 KB 130
รายชื่อนักเรียนพร้อมเลขประชาชน (DMC10มิย.60) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202 KB 72
ใบรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 237.5 KB 35
ประมวลรายวิชาฉบับย่อ (Course Syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 118.76 KB 59
แบบฟอร์ม การเขียนแผนจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 272.5 KB 94
วผ.3.แบบขออนุมัติผลการเรียนรกรณีไม่ได้ส่งงานที่มอบหมาย Word Document ขนาดไฟล์ 202.5 KB 71
บักทึกข้อความนักเรียนมีเวลาไม่ถึง 80% และ 60% Word Document ขนาดไฟล์ 73.91 KB 42