ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) Word Document ขนาดไฟล์ 545.1 KB 12
แผนบูรณาการการใช้ทรัพยากรเศรษฐกิจ Word Document ขนาดไฟล์ 342 KB 14
ใบรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 220.5 KB 102
แบบฟอร์มขออนุญาตดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.57 KB 21
แบบใบลา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 245.82 KB 43
ข้อมูลสารสนเทศ Onet ปี 58 - 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.82 MB 51
ใบรายชื่อนักเรียน (แยกตามห้องเรียน) ภาคเรียนที่ 1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 235 KB 143
รายชื่อนักเรียนพร้อมเลขประชาชน (DMC10มิย.60) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 202 KB 88
ใบรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 237.5 KB 44
ประมวลรายวิชาฉบับย่อ (Course Syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 118.76 KB 67
แบบฟอร์ม การเขียนแผนจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 272.5 KB 112
วผ.3.แบบขออนุมัติผลการเรียนรกรณีไม่ได้ส่งงานที่มอบหมาย Word Document ขนาดไฟล์ 202.5 KB 83
บักทึกข้อความนักเรียนมีเวลาไม่ถึง 80% และ 60% Word Document ขนาดไฟล์ 73.91 KB 50