ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 186.02 KB 17
แบบใบลา 18
แบบขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 385.98 KB 33
หลักสูตรบูรณาการ เรื่อง การศึกษาต้นโสนหางไก่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.83 MB 43
สมุดบันทึกกิจกรรม (Logbook) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) Word Document ขนาดไฟล์ 545.1 KB 96
แผนบูรณาการการใช้ทรัพยากรเศรษฐกิจ Word Document ขนาดไฟล์ 342 KB 56
แบบฟอร์มขออนุญาตดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.57 KB 85
ข้อมูลสารสนเทศ Onet ปี 58 - 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.82 MB 93
ประมวลรายวิชาฉบับย่อ (Course Syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 118.76 KB 121
แบบฟอร์ม การเขียนแผนจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 272.5 KB 258
วผ.3.แบบขออนุมัติผลการเรียนรกรณีไม่ได้ส่งงานที่มอบหมาย Word Document ขนาดไฟล์ 202.5 KB 191
บักทึกข้อความนักเรียนมีเวลาไม่ถึง 80% และ 60% Word Document ขนาดไฟล์ 73.91 KB 99