ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่องการรับย้ายนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.2 ,ม.3, ม5 และ ม.6
ประกาศเรื่องการรับย้ายนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.2 ,ม.3, ม5 และ ม.6

          1.  นักเรียนที่จะย้ายเข้าโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ให้ทำเรื่องย้ายจากโรงเรียนเดิมแล้วนำเอกสารส่งตัวมายื่นสมัครที่โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์  ในวันที่  1  กรกฎาคม  2563  
          2.  เอกสารการสมัครเข้าเรียนมีดังนี้
- เอกสารใบส่งตัวจากโรงเรียนเดิม + ใบ  ปพ.1
- สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน +บิดา +มารดา อย่างละ 1 ใบ
- กรณีที่ไม่ได้อยู่กับบิดาหรือมารดา  ใช้สำเนาสูติบัตรนักเรียน  1  ใบ
- รูปถ่ายนักเรียน  1  รูป  สำหรับติดใบสมัคร
- ยื่นเอกสารพร้อมเขียนใบสมัครที่ห้องวิชาการ

โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2563,21:31   อ่าน 163 ครั้ง