ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายนิยม วิถีพัฒน์
รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสุกัญญา อรรถบท
รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายดิเรก วรชัยสวัสดิ์
รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายรังสันต์ บริสุทธิ์
รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายวสันต์ชัย จาติกานนท์
รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นางเสาวรักษ์ ชุนสนิท
รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ