ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรัตนาภรณ์ สุขสงวน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายนัฐวิทย์ สายันต์
ครูอัตราจ้าง