ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรัตนาภรณ์ สุขสงวน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวลัดดา สุขกุดี
ครู คศ.1

นางสาวนภาพร ทองกลม
ครูผู้ช่วย

นายนัฐวิทย์ สายันต์
ครูอัตราจ้าง