ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

นางเอมอร นุชแก้วฟ้า
พนักงานธุรการ ระดับ ส 3

นางสาววริศรา คล้ายรักษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายนพ ตามสมัคร
พนักงานขับรถ

นายชลอ คลี่ใบ
พนักงานขับรถ

นายประพันธ์ เกตุอารีย์
พนักงานอัดสำเนา

นายบุญชู คลี่ใบ
นักการภารโรง

นายไพรัตน์ บุญจง
ยามรักษาการณ์

นางสาวสายพิณ ศิริบุตร
แม่บ้าน

นางสาวส่งศรี วันทอง
แม่บ้าน