ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายยุทธนา ชุนสนิท
ครู คศ.3

นายนิยม วิถีพัฒน์
ครู คศ.3

นายศักดา มังคะรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวธนภร บุตรดี
ครู คศ.1