ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระเทคโนโลยี

ว่าที่ร้อยโท ณัฐวุฒิ โนทะเวียน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระเทคโนโลยี

นายดิเรก วรชัยสวัสดิ์
ครู คศ.2

นางสาวจันทร์จิรา มาใจ
ครู คศ.2

นางสาวนวรัตน์ โทอึ้น
ครูอัตราจ้าง