ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเสาวรักษ์ ชุนสนิท
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวศิรสา พฆันกุล
ครู คศ.2

นางสาวนฤมล สุนทรสุข
ครู คศ.2

นางเยาว์รัตน์ หมะสัน
ครู คศ.2

ดร.ธานีวิทย์ กิตฐิติพงศ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวหยาดอัมรินทร์ ศิริขันธ์
ครู คศ.2

นางสาววัลลี สายด้วง
ครู คศ.2