ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอัมพร ศรีภูมิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรุจิรา ศรนารายณ์
ครู คศ.2

นางสาวทิพย์มงคล ปิสายะโส
ครู คศ.2

นางสาวกรรัตน์ ฟองเพชร
ครู คศ.1

สิบเอกนุกูล แสงสมราษฎร
ครูอัตราจ้าง