ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวัชรพงษ์ อักษรดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายฉัตรชัย จรรยหาญ
ครู คศ.2

นายสุทัศน์ ค่อนสะอาด
ครู คศ.2