ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวสันต์ชัย จาติกานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวภิญญาพัชร์ มารุเกล้า
ครูอัตราจ้าง

นางสาวแพรพรรณ บุญส่ง
ครูอัตราจ้าง