ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายไพสัน ศรนารายณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายรังสันต์ บริสุทธิ์
ครู คศ.2

นางอมรรัตน์ แสวงวิชยพงศ์
ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยโท ณัฐวุฒิ โนทะเวียน
ครู คศ.2

นายดิเรก วรชัยสวัสดิ์
ครู คศ.2

นางสาวจันทร์จิรา มาใจ
ครู คศ.2

นางสาวนวรัตน์ โทอึ้น
ครูอัตราจ้าง