ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายไพสัน ศรนารายณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอมรรัตน์ แสวงวิชยพงศ์
ครู คศ.3

นายอนุวัฒน์ มณีพรหม
ครูผู้ช่วย