ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายไพสัน ศรนารายณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอมรรัตน์ แสวงวิชยพงศ์
ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยโท ณัฐวุฒิ โนทะเวียน
ครู คศ.2

นายดิเรก วรชัยสวัสดิ์
ครู คศ.2

นางสาวจันทร์จิรา มาใจ
ครู คศ.2

นางสาวนวรัตน์ โทอึ้น
ครูอัตราจ้าง