ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายวัชรพล อร่ามเรือง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุกัญญา อรรถบท
ครู คศ.3

นางสาวรติพร แย้มคุ้ม
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรพิมล นิลสนธิ
ครูผู้ช่วย