ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายวัชรพล อร่ามเรือง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุกัญญา อรรถบท
ครู คศ.3

นางสาววรรณศิริ นาคเรือง
ครูอัตราจ้าง