ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล แผนการเรียนที่สมัคร มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
83 ด.ญ.พิยดา อาจหาญ จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 12 ก.พ. 65
82 น.ส.วิไลพร พรมประเสริฐ วัดสว่างอารมณ์ 11 ก.พ. 65
81 นายปารมี ศิริบุตร วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
80 นายอรรถพล สุขจิตร วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
79 น.ส.มาริสา เรืองศิลป์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
78 ด.ช.กิตติพศ เทพวงค์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
77 น.ส.ชลธิชา รัตนดี วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
76 นายศิริราช มงคล วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
75 นายธีรเดช ชาญชัยดำรง วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
74 นายนรภัทร หอกุล วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
73 นายอธิป ไกรสำรวม วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
72 น.ส.ศิริรัตน์ ภาคแสวง วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
71 ด.ญ.มนรญา พลับพลาไชย วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
70 ด.ช.สงกรานต์ อิ่มสมบัติ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
69 ด.ช.พีลพงษ์ สายันต์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
68 ด.ช.จิรัฒน์ ภู่ระหงษ์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
67 นายสุรศักดิ์ นิยมจันทร์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
66 ด.ญ.นิสามณี นากดี วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
65 น.ส.กัลยกร ทองโชติ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
64 น.ส.น้ำฝน สันโดษ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
63 ด.ญ.เกวลิน ฤทธิ์อุดม วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
62 นายธนกร สอนสิทธิ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
61 นายจิรวัฒน์ อาจอาคม วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
60 นายนภรัตน์ นิ่มนุช วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
59 น.ส.ฑิฆัมพร เทพภิบาล วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
58 นายชานนท์ รุ่งรัศมี วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
57 ด.ช.ณัฐพล บุตชน วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
56 น.ส.สโรชา มะลิกอง วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
55 ด.ญ.เพชรรัตน์ สังวรจิต วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
54 ด.ญ.ดากาญดา สุขสำราญ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
53 ด.ญ.อภิชญา มั่นคง วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
52 ด.ญ.พัชราภา ไพรสิงห์ขร วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
51 ด.ญ.นิศารัตน์ เสมาทอง วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
50 น.ส.รัตนภรณ์ ถุชนันท์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
49 ด.ช.อิศรานุวัฒน์ คงระเบียบ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
48 ด.ญ.ธิดาพร บุญยานันต์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
47 นายโกโก้ โพสามพบ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
46 น.ส.ศรัญญา หงษ์ทอง วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
45 ด.ญ.รินลดา บุญล้ำ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
44 น.ส.ฟารีดา ยิ้มเยื่อน วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
43 นายเฉลิมชัย เจริญลาภ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
42 น.ส.สโรชา ธรรมโยธิน วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
41 ด.ญ.วรนุช ภู่สำอางค์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
40 นายภคพล ศรีโฉม วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
39 นายอิสระ บุญศรี วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
38 ด.ช.อดิเทพ สวนจันทร์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
37 ด.ญ.สุพัตรา เหมือนมาตย์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
36 นายรัตน์ทพงษ์ หาญกุดตุ้ม วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
35 น.ส.อารยา มะลิกอง วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
34 นายศุภวิชญ์ สิทธิ์ศักดิ์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
33 น.ส.ชนากานต์ มิ่งสัมพรางค์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
32 ด.ญ.นันทวัน บุญประเสริฐ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
31 ด.ช.วีรภัทร พืชผล วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 11 ก.พ. 65
30 น.ส.กุลลภัสส​รณ์​ แก้ว​การ​ไร่​ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 10 ก.พ. 65
29 ด.ญ.แพรวา วงศ์ษา วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 10 ก.พ. 65
28 ด.ญ.ศศิกานต์ บัวบึง วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 ก.พ. 65
27 น.ส.วราภรณ์ แสนโซ้ง วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 ก.พ. 65
26 นายตราทัพ สราวรรณ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 ก.พ. 65
25 น.ส.เนตรนภัส สุขสำราญ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 ก.พ. 65
24 น.ส.กัญญาวีร์ ยวงเงิน วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 ก.พ. 65
23 น.ส.ผกาวรรณ ศรีสว่าง วิเชีกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 8 ก.พ. 65
22 นายโชคชัย สีกะชา วิเชียร์กลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 8 ก.พ. 65
21 ด.ช.วัชระพล คิดถวิล วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 8 ก.พ. 65
20 ด.ญ.วรัทยา แย้มมั่งมี วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 8 ก.พ. 65
19 ด.ญ.เขมจิรา ธูปเทียน วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 8 ก.พ. 65
18 น.ส.ประภาภรณ์ ผิวมุข วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 8 ก.พ. 65
17 น.ส.อนาตญา ถนอมทรัพย์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมถ์ 8 ก.พ. 65
16 น.ส.ปรินญา กระจ่างภักดิ์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 8 ก.พ. 65
15 ด.ญ.วาสนา จันทร์สด วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 8 ก.พ. 65
14 ด.ญ.วนิดา สินสุข วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 8 ก.พ. 65
13 ด.ช.ศุภณัฐ อ่อนนิ่ม โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถ 8 ก.พ. 65
12 ด.ญ.ลดา มีแสง 8 ก.พ. 65
11 ด.ญ.น้ำรินทร์ ดุลยพันธ์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 8 ก.พ. 65
10 นายจักรพรรดิ์ เนียมพันธ์ 8 ก.พ. 65
9 น.ส.นัทธริกา กล่ำเจริญ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 8 ก.พ. 65
8 น.ส.ปริญาธรณ์ พงศ์กิตติคุณชัย วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 8 ก.พ. 65
7 ด.ญ.กชกร โชคทรัพย์ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถ 8 ก.พ. 65
6 ด.ญ.สิริวรรณ ตลิ่งชัน วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 8 ก.พ. 65
5 น.ส.เบญญาภา บัวงาม โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถ 8 ก.พ. 65
4 ด.ญ.นภัส ถูกอารมย์ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถ 8 ก.พ. 65
3 น.ส.สุธามาส อาภาศิลป์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 8 ก.พ. 65
2 น.ส.ศิริวรรณวนา ยาสูงเนิน วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 8 ก.พ. 65
1 ด.ช.ธีระพร สุขสำราญ วิเชียร 8 ก.พ. 65