เป้าหมายของโรงเรียน

1. สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล

2. ครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานสากล

4. มีระบบบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

5. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน