ปรัชญาโรงเรียน

ปรัชญาโรงเรียน

“ สุวินโย   อตฺถจริยา   สิกขากาโม ”

วินัยดี   มีน้ำใจ  ใฝ่การเรียน