ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล แผนการเรียนที่สมัคร มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
67 ด.ญ.ณัฏฐณิชา นฤธวัลกร บ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) 10 มี.ค. 65
66 ด.ญ.อชิรญา ถนอมวงษ์ ประชาศึกษา 10 มี.ค. 65
65 ด.ญ.น้ำเพชร ผึ้งพร้อม วัดลาดทราย 10 มี.ค. 65
64 ด.ช.ชนะชัย วรรณคำ วัดลาดทราย 10 มี.ค. 65
63 ด.ช.วุฒิชัย แสงงาม ลำพะอง 10 มี.ค. 65
62 ด.ช.คีตกานต์ ประดับทอง เปรมฤทัย 10 มี.ค. 65
61 ด.ญ.สุวิชญา บัวรอด เชียงรากน้อย 10 มี.ค. 65
60 ด.ช.ชนินทร์ ใบกะเบา กลางคลอง27 10 มี.ค. 65
59 ด.ญ.วันวิสา สมาทาน บ้านบ่อตาโล่ 10 มี.ค. 65
58 ด.ช.นิฐิพงษ์ โพธา วัดลาดทราย 10 มี.ค. 65
57 ด.ช.สิทธินนท์ บ่อตาโล่ บ้านบ่อตาโล่ 10 มี.ค. 65
56 ด.ช.สุทธิรักษ์ กำมณี บ้านบ่อตาโล่ 10 มี.ค. 65
55 ด.ช.ปกรณ์ บุญเจริญ บ้านบ่อตาโล่ 10 มี.ค. 65
54 นายอติเทพ แก้ว วัดยมนาตามธรรม 10 มี.ค. 65
53 ด.ช.ชนัญญู วงษ์สิงห์ พระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ) 10 มี.ค. 65
52 ด.ญ.จิรัชญา มาให้ทรัพย์ วัดศรีประชา 10 มี.ค. 65
51 ด.ญ.ณิชนันทน์ นาครินทร์ วังน้อยวิทยาภูมิ 9 มี.ค. 65
50 ด.ญ.วรรณวิศา เกิดชัย วังน้อยวิทยาภูมิ 9 มี.ค. 65
49 ด.ญ.รุ่งตะวัน ไตรเวช วัดลาดทราย 9 มี.ค. 65
48 ด.ญ.สุวนันท์ บ้านกรด วัดห้วยจระเข้(เกตุอร่ามอุปถัมภ 9 มี.ค. 65
47 ด.ญ.ณัฐวรา กาละพงษ์ศรี วัดสว่างอารมณ์ 9 มี.ค. 65
46 ด.ญ.ชลธิชา ใหมเกิด วัดห้วยจระเข้(เกตุอร่ามอุปถัมภ 9 มี.ค. 65
45 ด.ช.ปวรุตม์ ธรรมวุฒา วังน้อยวิทยาภูมิ 9 มี.ค. 65
44 ด.ช.ภาคภูมิ สดภิบาล บ้านบ่อตาโล่ 9 มี.ค. 65
43 ด.ช.สงกราต์ ปานหอม วัดลาดทราย 9 มี.ค. 65
42 ด.ช.กฤษฎา วรรณประภา วัดลาดทราย 9 มี.ค. 65
41 ด.ช.ณัฐศิษย์ ผิวละมัย วัดลาดทราย 9 มี.ค. 65
40 ด.ญ.ลักษิณา อินทร์จันทร์ บ้านบ่อตาโล่ 9 มี.ค. 65
39 ด.ญ.สุดารัตน์ ส้มเช้า วัดลาดทราย 9 มี.ค. 65
38 ด.ญ.ชมภู่ - วัดห้วยจระเข้(เกตุอร่ามอุปถัมภ 9 มี.ค. 65
37 ด.ญ.จิดาภา อยู่สบาย บ้านบ่อตาโล่ 9 มี.ค. 65
36 ด.ช.อรัญ อาดำ วัดห้วยจระเข้(เกตุอร่ามอุปถัมภ 9 มี.ค. 65
35 ด.ช.ธนภูมิ สังข์ทอง วัดห้วยจระเข้(เกตุอร่ามอุปถัมภ 9 มี.ค. 65
34 ด.ช.พีรโชติ ดีสฐาน วัดห้วยจระเข้(เกตุอร่ามอุปถัมภ 9 มี.ค. 65
33 ด.ช.กฤติเดช ดิษราธร บ้านบ่อตาโล่ 9 มี.ค. 65
32 ด.ญ.เกวลิน พฤษธานี วัดห้วยจระเข้(เกตุอร่ามอุปถัมภ 9 มี.ค. 65
31 ด.ช.วงศกร สาดา วัดลาดทราย 9 มี.ค. 65
30 ด.ช.วีระภาพ บูระภาพ วัดห้วยจระเข้(เกตุอร่ามอุปถัมภ 9 มี.ค. 65
29 ด.ญ.พัชรี เพิ่มพูล วัดลาดทราย 9 มี.ค. 65
28 ด.ช.ธีรภัทร ตีะหลวง วัดห้วยจระเข้(เกตุอร่ามอุปถัมภ 9 มี.ค. 65
27 ด.ญ.สุดารัตน์ ทรัพย์ถนอม บ้านบ่อตาโล่ 9 มี.ค. 65
26 ด.ญ.ปภาวรินทร์ บัวบาน จรชนะศึกษา 9 มี.ค. 65
25 ด.ญ.สุชานุช รื่นยุทธ วัดห้วยจระเข้(เกตุอร่ามอุปถัมภ 9 มี.ค. 65
24 ด.ญ.ณิชนันท์ ชมชาติ วังน้อยวิทยาภูมิ 9 มี.ค. 65
23 ด.ญ.วรพรรณ มีทรัพย์ วัดลาดทราย 9 มี.ค. 65
22 ด.ช.ปรมินทร์ ชูชื่น วังน้อยวิทยาภูมิ 9 มี.ค. 65
21 ด.ช.พงษกร ภูฆัง วัดห้วยจระเข้(เกตุอร่ามอุปถัมภ 9 มี.ค. 65
20 ด.ญ.พิชฎา ผ่องเกตุ วัดลาดทราย 9 มี.ค. 65
19 ด.ญ.พัชรวลัย ศรีพุมมา บ้านหัวรัง 9 มี.ค. 65
18 ด.ช.นิชคุณ ปาริสุธิจิตต์ วัดลาดทราย 9 มี.ค. 65
17 ด.ญ.สรัญญา สวยกระโทก มุสลิมบำรุง 9 มี.ค. 65
16 ด.ญ.กานต์ธิดา มุ่งเขม้น วัดลาดทราย 9 มี.ค. 65
15 ด.ญ.จิราพร เกิดชัยยะ วัดเกาะลอย 9 มี.ค. 65
14 ด.ญ.เนตรนภา ปะกะยันตัง ยอแซฟอยุธยา 9 มี.ค. 65
13 ด.ญ.พิมรภัทร คำยอด เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 9 มี.ค. 65
12 ด.ญ.รวงข้าว พิพ่วนนอก วัดลาดทราย 9 มี.ค. 65
11 ด.ช.ธนภัณฑ์ บุญญฤทธิ์ฐานนท์ วัดกุฎีประสิทธิ์ 8 มี.ค. 65
10 ด.ช.พงศธร อมศิริ อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่138 8 มี.ค. 65
9 ด.ญ.วรัญญา สุขขาเจริญ มุสลิมบำรุง 6 มี.ค. 65
8 ด.ญ.ชมพูนุช จึงเจริญทรัพย์ วัดกุฎีประสิทธิ์ 6 มี.ค. 65
7 ด.ญ.อมิตรตา แท้สูงเนิน วัดสว่างอารมณ์ 5 มี.ค. 65
6 ด.ช.ธัญเทพ อุมะนันท์ มุสลิมบำรุง 5 มี.ค. 65
5 ด.ญ.กรรณิการ์ กุลวงษ์ อนุบาลท่าวุ้ง 4 มี.ค. 65
4 ด.ช.บัญชา แพนคร วังน้อยวิทยาภูมิ 19 ก.พ. 65
3 ด.ญ.กวินตา จินดาเรือง วังน้อยวิทยาภูมิ 15 ก.พ. 65
2 ด.ญ.พิชญธิดา มณทอง วังน้อยวิทยาภูมิ 12 ก.พ. 65
1 ด.ญ.สุปรียา เจริญผล วังน้อยวิทยาภูมิ 11 ก.พ. 65