042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา