ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล แผนการเรียนที่สมัคร มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
167 ด.ช.เรื่องศักดิ์ ศรีสมบูรณ์ วังน้อยวิทยาภูมิ 28 เม.ย. 65
166 ด.ช.ณัฐกุล ตั้งศิริกุลพร เซนต์แมรี่ 28 เม.ย. 65
165 ด.ช.ณพรุจ พรมบุตร ชุมชนบ้านเพชร(วันครู2500) 28 เม.ย. 65
164 ด.ญ.จิตรชฏา มหาเอี่ยม มุสลิมบำรุง 28 เม.ย. 65
163 ด.ญ.รัชดาภรณ์ อัคคะราด บ้านทุ่งเชือก 28 เม.ย. 65
162 ด.ช.สัณหณัฐ เพชรอินทร์ มารีย์วิทยา 10 เม.ย. 65
161 ด.ช.ชนะพล ไทยศรีรัมย์ เปรมฤทัย 10 เม.ย. 65
160 ด.ญ.จุฑากานต์ ดุลวรรธนะ ประชาศึกษา 10 เม.ย. 65
159 ด.ช.ณัฐนิช คำป้วง วังน้อยวิทยาภูมิ 10 เม.ย. 65
158 ด.ญ.พฤกษา คมสันทัด วังน้อยวิทยาภูมิ 10 เม.ย. 65
157 ด.ช.คิวัช สุขเสริม วัดเขาวนาพุทธาราม 10 เม.ย. 65
156 ด.ช.ชัชวาล ประไพรพัก คูคำพิทยาสรรพ์ 10 เม.ย. 65
155 ด.ญ.ธิดาวรรณ ชูชีพ วัดลาดทราย 10 เม.ย. 65
154 ด.ช.ณัฐปกรณ์ ศรีมันตะ สุเหร่าวังใหญ่ 10 เม.ย. 65
153 ด.ญ.เบจวรรณ ชื่นนอก วังน้อยวิทยาภูมิ 10 เม.ย. 65
152 ด.ญ.พิชชามณทต์ ตรีวิก กลั่นวิทยา 10 เม.ย. 65
151 ด.ช.ธรรมศักดิ์ แจ่มศรี มุสลิมบำรุง 10 เม.ย. 65
150 ด.ญ.เกศรา ต้วนยี่ บ้านบ่อตาโล่ 10 เม.ย. 65
149 ด.ญ.ธนธรณ์ ศิริแพงมา วัดลาดทราย 10 เม.ย. 65
148 ด.ช.ฉัตรชัย บำเพ็ญบุญ ประตูชัย 10 เม.ย. 65
147 ด.ช.จารุพงศื แสงแก้วสุข จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 10 เม.ย. 65
146 ด.ช.เมธวิน คำไกล ประตูชัย 10 เม.ย. 65
145 ด.ช.วุฒิกร บุตรแสน บ้านทุ้งฟ้าฮ่าม 28 มี.ค. 65
144 ด.ช.อภิพัฒน์ นัยเจริญ วัดห้วยจระเข้(เกตุอร่ามอุปถัมภ 26 มี.ค. 65
143 ด.ช.มงคลชัย โสวัตร วัดศิวาราม 25 มี.ค. 65
142 ด.ญ.สายทิพย์ คิดสนอง บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร 25 มี.ค. 65
141 ด.ญ.วาสินี รื่นยศ วังน้อยวิทยาภูมิ 22 มี.ค. 65
140 ด.ช.ชวกร ยวงลำใบ กลั่นวิทยา 22 มี.ค. 65
139 ด.ญ.วรัญญา วิชัยวัฒนา บ้านหินลาดนาดี 22 มี.ค. 65
138 ด.ช.ธันวา โตสุข วัดกุฎีประสิทธิ์ 22 มี.ค. 65
137 ด.ญ.อารยา เงินกลม ประตูชัย 22 มี.ค. 65
136 ด.ญ.ฐิตาพร บุณยานันต์ จิระศาสตร์วิทยา 22 มี.ค. 65
135 ด.ช.จิตรกร คิดพุทรา วังน้อยวิทยาภูมิ 22 มี.ค. 65
134 ด.ช.วงศ์กร สิทธิ์วงค์ วังน้อยวิทยาภูมิ 22 มี.ค. 65
133 ด.ญ.เบจวรรณ์ วิเชียรรัมย์ บ้านบ่อตาโล่ 22 มี.ค. 65
132 ด.ญ.ธารารัตน์ นกไพร วัดธรรมจริยา 13 มี.ค. 65
131 ด.ญ.พรพรรณ ทองนวน ประถมธรรมศาสตร์ 13 มี.ค. 65
130 ด.ญ.ญาดา พิมพา วังน้อยวิทยาภูมิ 13 มี.ค. 65
129 ด.ช.รัตนนันท์ อรรถกูล บ้านบ่อตาโล่ 13 มี.ค. 65
128 ด.ช.รุจดนัย สอนแก้ว วัดลาดทราย 13 มี.ค. 65
127 ด.ช.กฤษดา จิตเยี่ยม มุสลิมบำรุง 13 มี.ค. 65
126 ด.ช.พีระเดช นาสมศรี วัดลาดทราย 13 มี.ค. 65
125 ด.ช.ธนายุทธ จุลดิลก บ้านบ่อตาโล่ 13 มี.ค. 65
124 ด.ช.อนาวิน คำแหง มุสลิมบำรุง 13 มี.ค. 65
123 ด.ช.จิรวัฒน์ สุขโต จิรศาสตร์วิทยา 13 มี.ค. 65
122 ด.ญ.สิริทรัพย์ ภูมาลา บ้านสร้าง(สำริตภู่เงินอนุสรณ์) 13 มี.ค. 65
121 ด.ช.ธนภูมิ มั่นใจ วัดลาดทราย 13 มี.ค. 65
120 ด.ช.ต่อตระกูล สู่พิทักษ์ กลางคลอง27 13 มี.ค. 65
119 ด.ญ.ณัฐณิชา ทาธิวัน วังน้อยวิทยาภูมิ 13 มี.ค. 65
118 ด.ญ.วิภาวดี นามนิชม หนองผือราษฎรบำรุง 13 มี.ค. 65
117 ด.ช.พัชรพล ธรรมสินธุ์ บ้านสร้าง(สำริตภู่เงินอนุสรณ์) 13 มี.ค. 65
116 ด.ญ.สุทธิดา แบนจาด วัดยมนาตามธรรม 13 มี.ค. 65
115 ด.ช.คฑากร รุกคำ วังน้อยวิทยาภูมิ 13 มี.ค. 65
114 ด.ญ.ศิริรัตน์ วิเศษ วังน้อยวิทยาภูมิ 13 มี.ค. 65
113 ด.ญ.เอมมิกา รื่นทรัพย์ บ้านบ่อตาโล่ 13 มี.ค. 65
112 ด.ช.จีราเดช เรืองประพันธ์ กลางคลอง27 12 มี.ค. 65
111 ด.ญ.จิลาภัทร จันยะนัย บ้านบ่อตาโล่ 12 มี.ค. 65
110 ด.ญ.ปัทมวรรณ สีเป้ง บ้านกะทุ่มลาย 12 มี.ค. 65
109 ด.ญ.อะนาลิสต์ นาคำ วัดศิวาราม 12 มี.ค. 65
108 ด.ญ.ฐิติกานต์ ทองใบ วัดศิวาราม 12 มี.ค. 65
107 ด.ช.ณภัทร​ชนม์​ ชาคำมูล วัดกุฎีประสิทธิ์ 12 มี.ค. 65
106 ด.ช.พัฒนชัย ยืนยง วัดลาดทราย 12 มี.ค. 65
105 ด.ญ.สรัญญา คชสิทธิ์ วัดบ้านสร้าง 12 มี.ค. 65
104 ด.ช.สุภรุจ งามระลึก วัดยมนาตามธรรม 12 มี.ค. 65
103 ด.ช.จารุวัฒน์ ลำดับมาก บ้านสร้าง 12 มี.ค. 65
102 ด.ช.พาณิภัค สิงห์ชัย บ้านบ่อตาโล่ 12 มี.ค. 65
101 ด.ญ.ศุภิสรา สุวรรณโฆษิต วัดลาดทราย 12 มี.ค. 65
100 ด.ช.จารุพัฒน์ ไทยจันทึก วัดลาดทราย 12 มี.ค. 65
99 ด.ญ.ซารีนา นาชะวี บ้านบ่อตาโล่ 12 มี.ค. 65
98 ด.ญ.ชาลิสา แสงเดือนเด่น วังน้อยวิทยาภูมิ 12 มี.ค. 65
97 ด.ช.ธันวา ไวยาซีน วัดยมนาตามธรรม 11 มี.ค. 65
96 ด.ญ.รุ่งทิวา ดีตลอด บ้านโคกชุม 11 มี.ค. 65
95 ด.ญ.วิภาวดี นามนิชม หนองผือราษฏร์บำรุง 11 มี.ค. 65
94 ด.ช.ธนากร จันทนา ชุมชนบ้านโภชน์ 11 มี.ค. 65
93 ด.ญ.สุพรรณษา แสงมะณี วังน้อยวิทยาภูมิ 11 มี.ค. 65
92 ด.ช.กิตติธัช เทพสถิตย์ กลางคลอง27 11 มี.ค. 65
91 ด.ญ.กสิมา นวนเทศ วังน้อยวิทยาภูมิ 11 มี.ค. 65
90 ด.ช.ณัฐพัฒน์ ป้อมทอง วัดลาดทราย 11 มี.ค. 65
89 ด.ช.ชินวัตร สำลี มุสลิมบำรุง 11 มี.ค. 65
88 ด.ญ.นันทยา จีระขิตะนุกูล วัดลาดทราย 11 มี.ค. 65
87 ด.ช.ปิยะพงษ์ ภาคมณฑา วัดลาดทราย 11 มี.ค. 65
86 ด.ช.ธีรภัทร จันทรเหมือน วัดลาดทราย 11 มี.ค. 65
85 ด.ญ.เนื้อนวล ดีพรม วังน้อยวิทยาภูมิ 11 มี.ค. 65
84 ด.ช.ติณณภพ ภระมรทัต วังน้อยวิทยาภูมิ 10 มี.ค. 65
83 ด.ญ.เมทิกา รุ่งเรือง มุสลิมบำรุง 10 มี.ค. 65
82 ด.ญ.ฟาติล ภูเด่นผา มุสลิมบำรุง 10 มี.ค. 65
81 ด.ญ.ปารมี เขมะเพชร ประชาอุปถัมภ์ 10 มี.ค. 65
80 ด.ญ.พิชยาภา เสระ บ้านกะทุ่มลาย 10 มี.ค. 65
79 ด.ญ.รลิตา สำลี มุสลิมบำรุง 10 มี.ค. 65
78 ด.ช.ลิกขสิทธิ์ มาให้ทรัพย์ วัดศรีประชา 10 มี.ค. 65
77 ด.ช.อรรถพล ฉุยฉาย วัดห้วยจระเข้(เกตุอร่ามอุปถัมภ 10 มี.ค. 65
76 ด.ช.ธนชัย สร้อยแสง วัดห้วยจระเข้(เกตุอร่ามอุปถัมภ 10 มี.ค. 65
75 ด.ช.วราเขตต์ สาลี บ้านบ่อตาโล่ 10 มี.ค. 65
74 ด.ญ.ณิชารีย์ ภิรมย์ลาวัณย์ วัดสว่างอารมณ์ 10 มี.ค. 65
73 ด.ช.จารุพรรธน์ สุตาวงค์ วัดลาดทราย 10 มี.ค. 65
72 ด.ช.ธีรภัทร์ ฉิมศร วังน้อยวิทยาภูมิ 10 มี.ค. 65
71 ด.ช.จิรายุ แตงอ่อน วัดยมนาตามธรรม 10 มี.ค. 65
70 ด.ญ.ภัทรธิดา สู่พิทักษ์ บ้านลำแดง 10 มี.ค. 65
69 ด.ญ.ชลลดา เหมือนมาตย์ บ้านพันลำ 10 มี.ค. 65
68 ด.ช.กิติกรณ์ บุญให้ วังน้อยวิทยาภูมิ 10 มี.ค. 65