ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล แผนการเรียนที่สมัคร มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
136 ด.ญ.อิงอร ทองจุลละ วัดพระยอม 28 เม.ย. 64
135 ด.ช.ภาสกร ไหมทอง กลั่นวิทยา 28 เม.ย. 64
134 ด.ช.จักริน เจนพิทยา ปัณณวิชญ์ 28 เม.ย. 64
133 ด.ช.วิชชากร คล้ายคลึง ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 28 เม.ย. 64
132 ด.ญ.รินรดา ถิ่นที่ ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 28 เม.ย. 64
131 ด.ญ.รพีพรรณ คงชั้น ลำสนุ่น 28 เม.ย. 64
130 ด.ช.ธีรภัทร คงเพียงธรรม บ้านลำแดง 28 เม.ย. 64
129 ด.ช.พลภัทร พวงมาลัย วังน้อยวิทยาภูมิ 28 เม.ย. 64
128 ด.ญ.ณภัสญานันท์ แหยมน้อย วัดสุคันธาราม 28 เม.ย. 64
127 ด.ญ.ญาดา โคนชัยภูมิ เอกอโยธยา 28 เม.ย. 64
126 ด.ช.พิรัชย์ เบาะดา โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เง 28 เม.ย. 64
125 ด.ญ.ชาลิสา คงเกษม วัดลำพระยา(แช่มช้อยวิทยา) 28 เม.ย. 64
124 ด.ช.ธันวา พูลสวัสดิ์ วัดลาดทราย 28 เม.ย. 64
123 ด.ญ.วรานุช แก้วใส วังน้อยวิทยาภูมิ 27 เม.ย. 64
122 ด.ช.ภูวดล สมัยกุล วัดลาดทราย 27 เม.ย. 64
121 ด.ช.อนุสรน์ ป้องบัว บ้านนกเขาเปล้า 27 เม.ย. 64
120 ด.ช.เจษฎากร ภักดี ภักดี บ้านเขาพลัด 27 เม.ย. 64
119 ด.ญ.ชญานี ความเพียร วังน้อยวิทยาภูมิ 27 เม.ย. 64
118 ด.ช.พงศกร เขียวคำ รุ่งอรุณวิทยา 27 เม.ย. 64
117 ด.ช.อิทธิพล ทาบุญเมือง อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 27 เม.ย. 64
116 ด.ช.ธนวิน คุณความดี ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 27 เม.ย. 64
115 ด.ช.ปรัตถกร คนซื่อ จำรัสวิทยา 27 เม.ย. 64
114 ด.ช.ภานุพงษ์ พรมอ่อน วังน้อยวิทยาภูมิ 27 เม.ย. 64
113 ด.ช.ทัตเทพ ประดับมุข วัดลาดทราย 27 เม.ย. 64
112 ด.ญ.แก้วตา บุญเกิด กิ่งเพชร 27 เม.ย. 64
111 ด.ช.เขตโสภณ จูสิงห์ วัดลาดทราย 26 เม.ย. 64
110 ด.ญ.ศศิธร บ้านกรด วัดห้วยจระเข้ ( เกตุอร่ามอุปถั 26 เม.ย. 64
109 ด.ช.รชต เหล็กแก้ว ปัณณวิชญ์ 26 เม.ย. 64
108 ด.ญ.ธณาภร ดวงไทย วัดศิวาราม 26 เม.ย. 64
107 ด.ญ.กัญญาภัค ภิรมย์ลักษณ์ จิระศาสตร์วิทยา 26 เม.ย. 64
106 ด.ช.อภิชา จันทร์กลัด สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 26 เม.ย. 64
105 ด.ช.วุฒิกร ทัดดอกแก้ว วัดลาดทราย 26 เม.ย. 64
104 ด.ช.ไววิทย์ ธรรมสินธุ์ บ้านสร้าง(สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) 26 เม.ย. 64
103 ด.ญ.พัสตราภรณ์ จูปรางค์ ปัณณวิชญ์ 26 เม.ย. 64
102 ด.ช.ธเนศพล สวนขวัญ วัดลาดทราย 26 เม.ย. 64
101 ด.ญ.ศิราพร ภูมาลา บ้านสร้าง(สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) 26 เม.ย. 64
100 ด.ญ.อรปรียา หนองขุ่นสาร วัดลาดทราย 26 เม.ย. 64
99 ด.ญ.ศศิภร รื่นยุทธ ปัณณวิชญ์ 26 เม.ย. 64
98 ด.ช.เจษฎา เสเนตร บ้านสร้างสำริตภู่เงินอนุสรณ์ 26 เม.ย. 64
97 ด.ญ.ศศิประภา รื่นย ปัณณวิชญ์ 26 เม.ย. 64
96 ด.ญ.ภัทรศยา แก้วพูลศรี วัดห้วยจระเข้ 26 เม.ย. 64
95 ด.ช.สิรวิชญ์ ขำสิงห์ บ้านบ่อตาโล่ 26 เม.ย. 64
94 ด.ช.วิรุฬห์ คงอรุณ วัดลาดทราย 26 เม.ย. 64
93 ด.ช.สาคร สุขพรม วัดลาดทราย 26 เม.ย. 64
92 ด.ช.ยุทธ์การ ศรีดาวงษ์ วัดกุฎิประสิทธิ์ 25 เม.ย. 64
91 ด.ช.รัฐศาสตร์ เสวกแก้ว วังน้อยวิทยาภูมิ 25 เม.ย. 64
90 ด.ช.วิศรุต แก้วพูลศรี วัดลาดทราย 25 เม.ย. 64
89 ด.ช.ยุทธกานต์ พรารักษ์ กลางคลอง 27 25 เม.ย. 64
88 ด.ช.รัฐกานต์ กำลังมา อนุบาลภูเวียง 25 เม.ย. 64
87 ด.ช.ปัญญากร อิ่มผึ้ง วังน้อยวิทยาภูมิ 25 เม.ย. 64
86 ด.ญ.น้ำอิง คล้ายสุริยงค์ วัดศรีประชา 25 เม.ย. 64
85 ด.ช.คเนศ เพียรพรต บ้านบ่อตาโล่ 25 เม.ย. 64
84 ด.ญ.วรารัตน์​ ขาวสอาด วังน้อยวิทยา​ภูมิ 25 เม.ย. 64
83 ด.ญ.ภัทรพร บุญยานันต์ บ้านลำแดง 25 เม.ย. 64
82 ด.ช.นำโชค วงศ์ษา วัดลาดทราย 25 เม.ย. 64
81 ด.ช.ภัทรพงษ์ ภาคมณฑา วัดลาดทราย 25 เม.ย. 64
80 ด.ช.อธิรัฐ ทนงใจ นิคมสร้างตนเองปราสาท 25 เม.ย. 64
79 ด.ช.วัชรกิจ เกิดพร้อม บ้านโป่งกะสัง 25 เม.ย. 64
78 ด.ช.พีรพัฒน์ โคตรชาริน บ้านบ่อตาโล่ 25 เม.ย. 64
77 ด.ช.ธีรภัทร์ ฉับฉาย วัดลาดทราย 25 เม.ย. 64
76 ด.ช.พีรศุษม์ เสลวาปีนุสรณ์ วัดกุฎีประสิทธิ์ 25 เม.ย. 64
75 ด.ญ.พัชรินทร์ มหาเอี่ยม มุสลิมบำรุง 25 เม.ย. 64
74 ด.ญ.พิมพ์ชยาดา อรรถแสงศรี รร.บ้านหนองกุลา 25 เม.ย. 64
73 ด.ช.รชต เม็งประโคน บ้านสระบัว 25 เม.ย. 64
72 ด.ญ.นิภาพร ทองใจ วัดยมนาตามธรรม 25 เม.ย. 64
71 ด.ช.ทีปกร กล้าหาญ วัดวงษ์สวรรค์ 24 เม.ย. 64
70 ด.ญ.จิราภา บัวเผื่อน วัดลาดทราย 24 เม.ย. 64
69 ด.ญ.วิราวัลย์ แช่มชื่น บ่อตาโล่ 24 เม.ย. 64
68 ด.ช.ธนกฤต กวางแก้ว วัดห้วยจระเข้ 24 เม.ย. 64
67 ด.ญ.กรกนก วาสิงหล วังน้อยวิทยาภูมิ 24 เม.ย. 64
66 ด.ช.บุญกวี บัวบาน วัดลาดทราย 24 เม.ย. 64
65 ด.ญ.ลลิตา ทองกษัตริย์ วังน้อยวิทยาภูมิ 24 เม.ย. 64
64 ด.ช.ธนกฤต แผ่นสุวรรณ วัดลาดทราย 24 เม.ย. 64
63 ด.ช.ไกรวิษญ์ ภุมมา อนุบาลวัดหนองขุนชาติ 24 เม.ย. 64
62 ด.ญ.วรากร มีวีระสม ประตูชัย 24 เม.ย. 64
61 ด.ญ.ณัชชา ช่วยหลำ เอกอโยธยา 24 เม.ย. 64
60 ด.ญ.อิศราภรณ์ บัวบึง วัดลาดทราย 24 เม.ย. 64
59 ด.ญ.กรกนก วาสิงหล วังน้อยวิทยาภูููมิ 24 เม.ย. 64
58 ด.ญ.กิตติมา วงษ์ธานี โรงเรียนวัดลาดทราย 24 เม.ย. 64
57 ด.ญ.วรหทัย คงแสงพระพาย บ้านลำแดง 24 เม.ย. 64
56 ด.ญ.แพรวา เหมือนมาตย์ มุสลิมบำรุง 24 เม.ย. 64
55 ด.ญ.นันท์นภัส​ ดวงนิล วังน้อยวิทยาภูมิ​ 24 เม.ย. 64
54 ด.ญ.พณิตชยา เขียนประดิษฐ์ วัดศิวาราม 24 เม.ย. 64
53 ด.ช.กันตพัชร ธนาภรสุรทวี วังน้อยวิทยาภูมิ 24 เม.ย. 64
52 ด.ญ.วนิดา ฆ้องวง วัดกุฎีประสิทธิ์ 24 เม.ย. 64
51 ด.ช.ศิววิชญ์ จอดนอก วัดลาดทราย 24 เม.ย. 64
50 ด.ญ.จิตลดา มีวงน้อย มุสลิมบำรุง 24 เม.ย. 64
49 ด.ญ.ชมพูนุท แสนท้าว วัดห้วยจระเข้ 24 เม.ย. 64
48 ด.ช.พัชรพล เเพทย์รักษ์ วัดวงษ์สวรรค์ 24 เม.ย. 64
47 ด.ช.คุณวุฒิ อินแก้ว ราษฎร์ศรัทธาธรรม 24 เม.ย. 64
46 ด.ญ.สุพัตรา ทรัพย์เดช วัดลาดทราย 24 เม.ย. 64
45 ด.ญ.นัทริญา อดทน คอตันคลอง27 24 เม.ย. 64
44 ด.ช.อำนาจ คิดควร วัดวงสวรรค์ 24 เม.ย. 64
43 ด.ช.ธนา ไวยอรรถ วัดลาดทราย 24 เม.ย. 64
42 ด.ญ.กชกร เกตุงาม วัดลาดทราย 24 เม.ย. 64
41 ด.ช.อภิสิทธิ์ คงแสงศักดิ์ บ้านบ่อตาโล่ 24 เม.ย. 64
40 ด.ญ.รัชนีกร หิรัญโรจน์ วัดศิวาราม 24 เม.ย. 64
39 ด.ช.ธีรศักดิ์ โอ่งเคลือบ วัดลาดทราย 23 เม.ย. 64
38 ด.ญ.พรพรรณ จันอุบล วังน้อยวิทยาภูมิ 23 เม.ย. 64
37 ด.ช.อาทิตย์ ชินน้อย โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 23 เม.ย. 64