ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล แผนการเรียนที่สมัคร มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
183 นายนัฐวุฒิ โพธิ์มณี วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 28 เม.ย. 65
182 น.ส.ปรียาภรณ์ โพธิ์ใส ปัณณวิชญ์ 28 เม.ย. 65
181 น.ส.กานดา ทรงทิพย์ วัดบ้านช้าง 28 เม.ย. 65
180 นายภงค์สนากร สุวิชัย อยุธยาวิทยาลัย 10 เม.ย. 65
179 นายกฤษฏา พาสั่งข์ วัดบ้านช้าง 10 เม.ย. 65
178 ด.ญ.ชาญาดา เนติประวัติ ปัณณวิชญ์ 10 เม.ย. 65
177 น.ส.อรภชา จิรธนกฤตย์ พระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ) 10 เม.ย. 65
176 ด.ช.ธรรมนูญ คมสันทัด วังน้อยวิทยาภูมิ 10 เม.ย. 65
175 ด.ช.นาวิน พวงเกตุ วัดสว่างอารมณ์ 10 เม.ย. 65
174 นายมรุพงษ์ พรมภักดี บ้านวังยาง 10 เม.ย. 65
173 ด.ช.ณัฐภูมิ รัมมะนพ วัดสว่างอารมณ์ 10 เม.ย. 65
172 นายสุทธิพงษ์ แก้วจรูญ วังน้อยวิทยาภูมิ 10 เม.ย. 65
171 นายอัษฎาวุธ สีบุญ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 10 เม.ย. 65
170 นายศุภโชติ เชิดบารมี วัดสระเเก้ว 31 มี.ค. 65
169 น.ส.อภิญญา แสนโซ้ง วัดคานหาม 30 มี.ค. 65
168 น.ส.ณัฐณิชา สุขงาม วังน้อยวิทยาภูมิ 28 มี.ค. 65
167 ด.ญ.อาริสา ทองแก้ว วัดบ้านสร้าง 28 มี.ค. 65
166 ด.ญ.อรญา ทองแก้ว วัดบ้านสร้าง 28 มี.ค. 65
165 นายสิรภัทร งามตอง วัดสว่างอารมณ์ 22 มี.ค. 65
164 น.ส.สินีนาฎ ศรีสร้อย เมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) 22 มี.ค. 65
163 นายจิรภัทร ชุ่มอภัย วัดสว่างอารมณ์ 22 มี.ค. 65
162 น.ส.จีรนันท์ เวียงสิมา วังน้อย(พนมยงค์วิทยา) 22 มี.ค. 65
161 น.ส.ไอรดา ร่วมเจริญ วัดนพคุณ 22 มี.ค. 65
160 นายปวิช บุญพันธ์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 22 มี.ค. 65
159 น.ส.นันทินี กัดกลาง วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 13 มี.ค. 65
158 นายรัฐศาสตร์ ใบเงิน เชียงรากน้อย(ทรัพย์-สังเวียนเห 13 มี.ค. 65
157 ด.ช.วรากร การุญ อยุธยาวิทยาลัย 13 มี.ค. 65
156 นายวีรภัทร คำสัตย์ เชียงรากน้อยทรัพย์สังเวียนเหรา 13 มี.ค. 65
155 นายพงศธร โอกาส เชียงรากน้อย 13 มี.ค. 65
154 ด.ช.ธีรภัทร พระคำสอน แก่งหางแมวพิทยาคาร 13 มี.ค. 65
153 นายกฤตวิทย์ ภาษิต เชียงรากน้อยทรัพย์สังเวียนเหรา 13 มี.ค. 65
152 นายศาศวัต พรมขันธ์ เชียงรากน้อย(ทรัพย์-สังเวียน เ 13 มี.ค. 65
151 นายอภิเชษฐ์ แลไธสง วังน้อยวิทยาภูมิ 13 มี.ค. 65
150 นายณัฐกร เชื้อเมืองแสน วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 13 มี.ค. 65
149 นายเทพบวร แสงฉัตร เชียงรากน้อย(ทรัพย์-สังเวียน เ 13 มี.ค. 65
148 ด.ญ.กุลธิดา ครเพ็ง วัดธรรมจริยา 12 มี.ค. 65
147 นายธนพัฒน์​ ภควดี​กุล วัดหนองตะเฆ่ 12 มี.ค. 65
146 นายวรานนท์ ชานนท์ เชียงรากน้อย 12 มี.ค. 65
145 ด.ญ.รสสุคนธ์ เรียงน้อย หนองกราดวัฒนา 12 มี.ค. 65
144 น.ส.วรพรรณ เรืองประพันธ์ วัดธรรมจริยา 12 มี.ค. 65
143 ด.ช.ณัฐพงษ์ เทศเพ็ญ วัดบ้านสร้าง 12 มี.ค. 65
142 ด.ญ.ธัญวรรณ ธนากูล หนองเสือวิทยาคม 12 มี.ค. 65
141 น.ส.เมตรา สุขประเสริฐ วัดสว่างอารมณ์ 12 มี.ค. 65
140 น.ส.จัสมิน ศรีเจริญ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 11 มี.ค. 65
139 น.ส.พิมลวรรณ แก้วาระแสน วัดธรรมจริยา 11 มี.ค. 65
138 ด.ญ.ขวัญข้าว ออกแมน วัดธรรมจริยา 11 มี.ค. 65
137 นายยุทธพล ไชยแสนสุขสินธิ์ เชียงรากน้อย(ทรัพย์-สังเวียน เ 11 มี.ค. 65
136 น.ส.อลิสา ขำโชติ เชียงรากน้อย(ทรัพย์-สังเวียน เ 11 มี.ค. 65
135 นายกมลภู ปุ้ยสีดา เชียงรากน้อย(ทรัพย์-สังเวียน เ 11 มี.ค. 65
134 นายณัฐพล ผิวเผือก วัดสว่างอารมณ์ 11 มี.ค. 65
133 น.ส.วลัยวรรณ ภาคาพรต วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 10 มี.ค. 65
132 ด.ญ.ชาริสา ลครชัย ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 10 มี.ค. 65
131 นายธิตเดช แช่มภักดี สมุทรสาครวิทยาลัย 10 มี.ค. 65
130 ด.ช.ทีปกรณ์ แสงหิรัญ วังน้อยวิทยาภูมิ 10 มี.ค. 65
129 นายเมธัต มหาเอี่ยม วัดศิวาราม 10 มี.ค. 65
128 น.ส.ญาดาวดี ดีฉาย วัดศิวาราม 10 มี.ค. 65
127 นายพีรณัฐ ใจแสวง วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 10 มี.ค. 65
126 ด.ญ.ธนัชพร ภิรมย์ลาวัณย์ วัดสว่างอารมณ์ 10 มี.ค. 65
125 น.ส.ณัฐชา ฤทธิ์มหา เชียงรากน้อย(ทรัพย์-สังเวียน เ 10 มี.ค. 65
124 น.ส.ชลดา สมร เชียงรากน้อย(ทรัพย์-สังเวียน เ 10 มี.ค. 65
123 น.ส.บัวชมภู ไพรสันต์ วังน้อย(พนมยงค์วิทยา) 10 มี.ค. 65
122 น.ส.อทิวราห์ จันทร จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 10 มี.ค. 65
121 ด.ช.นวดล มณีฉ่ำ วัดห้วยจระเข้(เกตุอร่ามอุปถัมภ 10 มี.ค. 65
120 ด.ญ.ภัควลัญชญ์ ขจร สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงก 10 มี.ค. 65
119 ด.ญ.กนกวรรณ รุจิวรรณ เชียงรากน้อย(ทรัพย์-สังเวียน เ 10 มี.ค. 65
118 ด.ช.ภาณุฤทธิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร อยุธยาวิทยาลัย 10 มี.ค. 65
117 ด.ช.วณิชชากร ลายลักษณ์ วัดมณฑลประสิทธิ์(อาจธวัชประชาน 10 มี.ค. 65
116 ด.ญ.กานดา ปานทอง วัดบ้านสร้าง 10 มี.ค. 65
115 นายปริญญา ลายลักษณ์ วัดมณฑลประสิทธิ์(อาจธวัชประชาน 9 มี.ค. 65
114 นายวสุพล หมัดวัง มุสลิมบำรุง 9 มี.ค. 65
113 ด.ญ.ชลลดา คงเกษม วัดลำพระยา(แช่มช้อยวิทยา) 9 มี.ค. 65
112 ด.ญ.วรัทยา บุญเลิศ ปัณณวิชญ์ 9 มี.ค. 65
111 น.ส.ชนาภัทร อนุพันธ์ วังน้อยวิทยาภูมิ 9 มี.ค. 65
110 น.ส.ปัญฑิตา ทรัพย์เจริญ รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลาย 9 มี.ค. 65
109 นายนาย อชิร ทองบู่ อยุธยานุสรณ์ 9 มี.ค. 65
108 นายเมธกร กาละพงษ์ศรี วัดสว่างอารมณ์ 9 มี.ค. 65
107 น.ส.ชุตินันท์ กุลพันธ์ วัดสว่างอารมณ์ 9 มี.ค. 65
106 ด.ญ.ภิญญาพร พายสุวรรณ์ ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 9 มี.ค. 65
105 นายราชัน เทพจันทร์ บ้านอ้อมกอประชาสามัคคี 9 มี.ค. 65
104 ด.ญ.ปิยธิดา เรืองสุคนธ์ วัดธรรมจริยา 9 มี.ค. 65
103 นายฐนิสพงษ์ รื่นสาด หนองเสือวิทยาคม 9 มี.ค. 65
102 น.ส.พิยดา อาจหาญ จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 9 มี.ค. 65
101 น.ส.ปิยธิดา บัวโพชน์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 มี.ค. 65
100 น.ส.พิชญ์นาฏ เสลา วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 9 มี.ค. 65
99 น.ส.วรัญญา หลวงเพชร จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 9 มี.ค. 65
98 ด.ญ.พีรดา สำเพาพงษ์สา พระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ) 9 มี.ค. 65
97 นายสิทธิเดช บุญเครือบ เชียงรากน้อย(ทรัพย์-สังเวียนเห 8 มี.ค. 65
96 น.ส.ภควดี ยอดชมยาณ เทศบาล4หนองแคอนุสรณ์ 8 มี.ค. 65
95 ด.ช.ธนกร ชัยบุตร วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 8 มี.ค. 65
94 นายวัชรวีร์ พันธุ์บุญเลิศ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 8 มี.ค. 65
93 น.ส.ไหมมณี ศรีขาว วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 8 มี.ค. 65
92 ด.ช.อติรุจ ใจทิพย์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 8 มี.ค. 65
91 ด.ญ.ชนิกานต์ บุญโชติ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 8 มี.ค. 65
90 น.ส.สุนิตรา บุญ​ญ​เส​ธ​ วังน้อยวิทยาภูมิ 7 มี.ค. 65
89 น.ส.อภิญญา เที่ยงคืน วังน้อยวิทยาภูมิ 7 มี.ค. 65
88 น.ส.สุชาวดี บุญให้ วังน้อยวิทยาภูมิ 4 มี.ค. 65
87 นายภานุ กันมาเมือง วังน้อยวิทยาภูมิ 28 ก.พ. 65
86 ด.ช.เทพกานต์ แสงหิรัญ วังน้อยวิทยาภูมิ 28 ก.พ. 65
85 ด.ญ.นันท์นภัส ทองศิริ บ้านลำแดง 24 ก.พ. 65
84 น.ส.พิมพ์ชนก เพียขะป้อง เชียงคาน 20 ก.พ. 65