ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล แผนการเรียนที่สมัคร มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
174 น.ส.กอหญ้า บุญเทศนา วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 28 เม.ย. 64
173 นายภีรมิธ พูนมา วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมป์ 28 เม.ย. 64
172 นายรพีภัทร คงชั้น ลำสนุ่น 28 เม.ย. 64
171 นายเกียรติศักดิ์ สิงห์มา วัดสุคันธาราม(สุคันธวิทยาคาร)​ 28 เม.ย. 64
170 นายนารายณ์ สุทธิประภา สาธิตวไลยอลงกรณ์ 28 เม.ย. 64
169 น.ส.วไลรัตน์ ถนอมรัตน์ วังน้อยวิทยาภูมิ 28 เม.ย. 64
168 นายพงศทร สวนเศรษฐ เทศบาล ๔ ระบบสาธิตเทศบาลเมืองล 28 เม.ย. 64
167 นายอภิรักษ์ ทับหิรัญ วังน้อยวิทยาภูมิ 28 เม.ย. 64
166 น.ส.พัชราภา ศักดิ์ศรี วัดสว่างอารมณ์ 28 เม.ย. 64
165 น.ส.สิริยากร สราวรรณ วัดสว่างอารมณ์ 28 เม.ย. 64
164 น.ส.ธมลวรรณ เข็มเพ็ชร บุญส่งวิทยานุสรณ์ 28 เม.ย. 64
163 น.ส.ชนิษา มารอด วัดสุคันธาราม 28 เม.ย. 64
162 นายอติชาติ ทำชอบ ยอแซฟอยุธยา 27 เม.ย. 64
161 น.ส.เกวลิน แบนจาด วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 27 เม.ย. 64
160 ด.ช.ภวัต เพชรทองมา วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 27 เม.ย. 64
159 นายรัตนภูมิ แผ่นเงิน สำเร็จวิทยาคม 27 เม.ย. 64
158 น.ส.ธมลวรรณ เกียรติโชตนาการ วังน้อยวิทยาภูมิ 27 เม.ย. 64
157 น.ส.สุกัญญา เกือบคำ เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย 27 เม.ย. 64
156 นายวาเลนติโน เวลลา โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถ 27 เม.ย. 64
155 นายนันท์นภัส เมืองโคตร หอวัง ปทุมธานี 27 เม.ย. 64
154 นายภัทรพงษ์ แฝงวัด วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 27 เม.ย. 64
153 นายชลกร วารินทร์ นนทรีวิทยา 27 เม.ย. 64
152 นายวายุ เบ้าหล่อทอง วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 27 เม.ย. 64
151 นายรัชชานนท์ ทองกระจาย โพธิ์ทอง “จินดามณี” 27 เม.ย. 64
150 นายมนัสพัฒน์ หลายทอง พันท้ายนรสิงห์วิทยา 27 เม.ย. 64
149 นายณัฐวุฒิ ห่วงปี โรงเรียนองศ์การบริหารส่/วนจังห 27 เม.ย. 64
148 นายมูฮัมหมัดรอมสัน มะเก อิสลามวิทยามูลนิธิ 27 เม.ย. 64
147 นายเจษฎา ศรีพรรณ์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 27 เม.ย. 64
146 นายกฤษฎา เตชนันท์ เพ็ญพัฒนา 27 เม.ย. 64
145 นายพีรภัทร พัตราพล วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 27 เม.ย. 64
144 นายชุติวัต โชคเฉลิม อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 27 เม.ย. 64
143 นายศุภกฤต โอษฐิเวช โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถ 27 เม.ย. 64
142 นายณัฐพล เพ็ชรมณี ขุนรามวิทยา 27 เม.ย. 64
141 นายธาดา พนมไชย ผาณิตวิทยา 27 เม.ย. 64
140 น.ส.ศิริรัตน์ เจริญแสง วัดบ้านสร้าง 27 เม.ย. 64
139 นายณัฐดนัย ศรีสมุทร เดชอุดม 27 เม.ย. 64
138 นายอนุชา แซ่ลี สกลวิสุทธิ์ 27 เม.ย. 64
137 นายบูรณ์พิภพ เอกเกิด ท่าเรือ “นิตยานุกูล” 27 เม.ย. 64
136 นายธนกฤต สรรพกิจ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถ 27 เม.ย. 64
135 นายวราทร คำลือไชย โรงเรียนบางปะอิน 27 เม.ย. 64
134 นายรัชกร ไชยคำภา เอกอโยธยา 27 เม.ย. 64
133 นายปรวัฒน์ คงแสงภักดิ์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 27 เม.ย. 64
132 ด.ช.ธนพล อินวอ วัดสุคันธาราม 26 เม.ย. 64
131 นายภาคภูมิ มั่นใจ วัดสว่างอารมณ์ 26 เม.ย. 64
130 ด.ญ.ชลิตา ภาคเพียน วิเชียร 26 เม.ย. 64
129 น.ส.ชนัฏดาภา ฤทธิกัน วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 26 เม.ย. 64
128 น.ส.พรรนิภา ผลถาวร พระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ) 26 เม.ย. 64
127 นายธิติวุฒิ โพธิ์เที่ยง วิเชียรกลิ่นสุคนธ์วิทยา 26 เม.ย. 64
126 น.ส.กชกร พรรณแก้ว วัดบ้านสร้าง 26 เม.ย. 64
125 น.ส.กฤษณา จำเริญพัฒน์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 26 เม.ย. 64
124 ด.ช.ภัควัต ทัดดอกแก้ว วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 26 เม.ย. 64
123 น.ส.สุธิดา เขินภูเขียว วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 26 เม.ย. 64
122 น.ส.พิริยา สนโตแจ้ง ทุ่งกะโล่วิทยา 26 เม.ย. 64
121 น.ส.ธัญญารัตน์ สวัสดิ์ผลจำรูญ โรงเรียน วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 26 เม.ย. 64
120 นายมลฐนนท์ กาวี วัดสว่างอารมณ์ 26 เม.ย. 64
119 นายสุรศักดิ์ โสวัตร วังน้อยวิทยาภูมิ 26 เม.ย. 64
118 น.ส.รุ่งลัดดา ไตรเวช วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 26 เม.ย. 64
117 น.ส.กัญญารัตน์ ดีประเสริฐ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 26 เม.ย. 64
116 น.ส.ปวีณา บุษราคำ วัดสว่างอารมณ์ 26 เม.ย. 64
115 น.ส.อรอนงค์ ชื่นนอก วิเชียรกลิ่นสุคนอุปถัมภ์ 26 เม.ย. 64
114 ด.ช.สราวุฒิ วงษ์ศรี โรงเรียนวัดสุคันธาราม 26 เม.ย. 64
113 น.ส.เเก้วมณี นุยันรัมย์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 25 เม.ย. 64
112 น.ส.กัลยารัตน์ กองวิเศษ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 25 เม.ย. 64
111 ด.ญ.ด.ญ.ลลิตภัทร ฤทธิ์ชีลอง โรงเรียนวัดธรรมจริยา 25 เม.ย. 64
110 นายทนงศักดิ์ ล้อมเสถียร วัดสุคันธาราม 25 เม.ย. 64
109 นายจิรภัทร์ ตรีทิพย์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 25 เม.ย. 64
108 ด.ญ.ทิพวรรณ​ สังข์​อ​ยุทธ​์ วังน้อย​วิทยาภูมิ 25 เม.ย. 64
107 น.ส.ชนันพร พรหมมา บ้านลำแดง 25 เม.ย. 64
106 น.ส.นลดา พรหมมา บ้านลำแดง 25 เม.ย. 64
105 น.ส.ณัฐฐาพร ฤกษดี บ้านลำแดง 25 เม.ย. 64
104 น.ส.อรษา ทองแท้ วัด​มณฑล​ประสิทธิ์​(อาจ​ธวัช​ป 25 เม.ย. 64
103 น.ส.พรฤดี กระสิประกอบ วิเชียร​์กลิ่นสุคนธ์​อุปถัมภ์​ 25 เม.ย. 64
102 น.ส.สุธาลินี ไวเดชา เทศบาล3วัดไชนาวาส 25 เม.ย. 64
101 น.ส.นางสาว จุฑาทิพย์ สุภาพร วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 25 เม.ย. 64
100 น.ส.สาวิตรี นนนท์น้อย วัดมณฑลประสิทธิ์ 25 เม.ย. 64
99 น.ส.มุฐิตา บำเพ็ญบุญ วัดศิวาราม 25 เม.ย. 64
98 ด.ช.พีีรพัฒน์ รักษาชื่อ เชียงรากน้อย 25 เม.ย. 64
97 น.ส.ศศิประภา เพ็งหมู อยุธยานุสรณ์ 25 เม.ย. 64
96 น.ส.นพวรรณ ชาภู่พวง วัดธรรมจริยา 25 เม.ย. 64
95 ด.ญ.ศิรภัสสร มะณีแดง วัดสว่างอารมณ์ 25 เม.ย. 64
94 นายณัฐนันท์ ปะทา วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 25 เม.ย. 64
93 น.ส.อารญา สิงหลักษณ์ วัดสว่างอารมณ์ 25 เม.ย. 64
92 ด.ช.พีรพัฒน์ รักษาชื่อ เชียงรากน้อย 25 เม.ย. 64
91 ด.ญ.นิรมล บับภา เนินสุวรรณ 24 เม.ย. 64
90 น.ส.อารญา สิงหลักษณ์ วัดสว่างอารมณ์ 24 เม.ย. 64
89 นายเกรียงศักดิ์ ญาณวรรณ วัดราชบพิธ 24 เม.ย. 64
88 นายประยุทธ์ รอดแฟง - 24 เม.ย. 64
87 ด.ช.กิตติพศ เทพวงค์ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 24 เม.ย. 64
86 นายนรากรณ์ รักไธสงค์ วังน้อยวิทยาภูมิ 24 เม.ย. 64
85 ด.ญ.ศิรภัสสร มะณีแดง วัดสว่างอารมณ์ 24 เม.ย. 64
84 ด.ช.ชัยสิทธิ์ ทองทิพย์ วัดสว่างอารมณ์ 24 เม.ย. 64
83 นายนธพล กลิ่นทับทิม วังน้อยวิทยาภูมิ 24 เม.ย. 64
82 นายปรัชญา ลินคำ วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 24 เม.ย. 64
81 น.ส.ชลธิชา งามบุญแถม บ้านลำแดง 24 เม.ย. 64
80 น.ส.ปรียาดา พูลสวัสดิ์ บ้านลำแดง 24 เม.ย. 64
79 น.ส.อาริยา หามนตรี บ้านลำแดง 24 เม.ย. 64
78 ด.ญ.ศุภลักษณ์ อ่อนสุวรรณ์ เทพปัญญา 24 เม.ย. 64
77 น.ส.วันวิสา อิ่มประไพ วังน้อยวิทยาภูมิ 24 เม.ย. 64
76 นายอรรถพล ศรีวัย วังน้อยวิทยาภูมิ 24 เม.ย. 64
75 นายธนดล เอี่ยมชม วังข่อยพิทยา 24 เม.ย. 64